Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Gdańskim Urzędem Pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Gdański Urząd Pracy informuje, że obecnie trwa nabór wniosków na prace interwencyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dofinansowanych stanowiskach pracy zatrudnione będą mogły być zarejestrowane w GUP jako bezrobotne:

 1. Kobiety powyżej 30. roku życia,
 2. Mężczyźni powyżej 30. roku życia spełniający jedno z poniższych kryteriów:
 • posiadający stopień niepełnosprawności,
 • pozostający bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy,
 • posiadający niskie kwalifikacje (z wykształceniem co najwyżej średnim),
 • powyżej 50. roku życia.

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.

Zgodnie z Zasadami realizacji programów rynku pracy na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inna pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

Warunki refundacji:

UWAGA! Okres refundacji dla umów zawieranych w 2018 roku Gdański Urząd Pracy ustala na 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia oraz obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące (zgodnie z obowiązującymi Zasadami realizacji programów rynku pracy).

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy 3 miesiące
do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy 6 miesięcy
do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do 50%* lub
do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
Bezrobotni powyżej 50. roku życia o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.

Refundacja dokonywana jest na podstawie wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS, jak również listy obecności w pracy skierowanych bezrobotnych.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Preferowani będą pracodawcy/przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.

Ilość umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.

W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 70 osób bezrobotnych.

Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa     pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa (niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)
ograniczenia kwotowe*:
- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
kumulacja
Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

* Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2016 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2014-2015 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.

"Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
 
Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz 1065, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta Tel.: /58/ 732-52-49
Kamila Rosińska Doradca klienta Tel.: /58/ 732-52-55
Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2018-02-07 14:41
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3680
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RASknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3zF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl