Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3ab542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYf542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694v542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • Informacje ogólne

Przyznanie statusu bezrobotnego

Osobą bezrobotną może być osoba która jest:

 1. obywatelem polskim poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
 2. cudzoziemcem zamierzającym wykonywać lub wykonującym pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  a) obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, 
  b) obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, 
  c) obywatelem państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
  d) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
  e) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 
  f) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
  g) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577), 
  ha) posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  i) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 
  j) korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 
  l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcowi towarzyszącemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);

 4. cudzoziemcem - członkiem rodziny obywatela polskiego, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;

Możesz zarejestrować się jako bezrobotny jeżeli spełniasz łącznie poniższe warunki:

 1. Posiadasz zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy na terenie działania Gdańskiego Urzędu Pracy* albo nie posiadasz żadnego meldunku stałego ani tymczasowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani innego państwa Unii Europejskiej i jednocześnie przebywasz na terenie działania Gdańskiego Urzędu Pracy*
 2. Jesteś osobą nie zatrudnioną i nie wykonuję innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia:
  a) w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, 
  b) w połowie wymiaru czasu pracy, gdyż jesteś osobą niepełnosprawną lecz stan zdrowia pozwala ci na podjęcie pracy w tym wymiarze. 
 3. Nie uczysz się w szkole (wyjątek stanowi nauka w szkole dla dorosłych lub przystąpienie do egzaminu eksternicznego z zakresu tej szkoły lub nauka w szkole wyższej, gdzie studiuję w formie studiów niestacjonarnych). 
 4. Ukończyłeś(aś) 18 lat i nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego, o którym mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 5. Nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 6. Nie pobierasz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia szkoleniowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności. 
 7. Nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 8. Nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych. 
 9. Nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 
 10. Nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegam ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie. 
 11. Nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej. 
 12. Nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. 
 13. Nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywam kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 
 14. Nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 
 15. Nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego. 
 16. Nie otrzymałeś(aś) pożyczki lub jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 
 17. Nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. 
 18. Nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna. 
 19. Nie rozpocząłeś(aś) realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub nie podpisałeś(aś) kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.). 
 20. Nie jesteś zarejestrowany(a) jako bezrobotny w innym urzędzie pracy.
 21. Nie zostałeś(aś) pozbawiony statusu bezrobotnego w innym powiatowym urzędzie pracy w okresie ostatnich 120 dni, 180 dni ani 270 dni z powodu:
  • nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
  • niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego, realizację indywidualnego planu działania, udziału w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. 
 22. Nie zostałeś (aś) pozbawiony statusu bezrobotnego w innym powiatowym urzędzie pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. 
 23. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy nie rozwiązałeś(aś) stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, 60b ust. 2 oraz 60d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.). 
 24. Nie otrzymałeś(aś) jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy lub nie otrzymałeś(aś) jednorazowej odprawy zamiast zasiłku socjalnego – przewidzianych w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych, przy czym nie upłynął okres, za jaki został wypłacony ww. ekwiwalent lub odprawa.

*teren działania Gdańskiego Urzędu Pracy obejmuje: Miasto Gdańsk oraz gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Katarzyna Zakrzewska Rejestrator Tel.: /58/ 732-52-16 katarzyna.zakrzewska@gup.gdansk.pl
Paweł Lisowski Rejestrator Tel.: /58/ 732-53-08 pawel.lisowski@gup.gdansk.pl
Aleksandra Staszkiewicz Rejestrator Tel.: /58/ 732-52-14 aleksandra.staszkiewicz@gup.gdansk.pl
Aleksandra Kwiatkowska Rejestrator Tel.: /58/ 732-52-97 aleksandra.kwiatkowska@gup.gdansk.pl
Joanna Pisarczuk Rejestrator Tel.: /58/ 732-53-18
Marta Kędzierska Rejestrator Tel.: /58/ 732-52-44

 

 

Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2019-12-02 11:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30867
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0D542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaj542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgr542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxH542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMb542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Af542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStf542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gP542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl