Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3ab542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYf542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694v542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • Informacje ogólne

Przyznanie statusu bezrobotnego

Osobą bezrobotną może być osoba która jest:

 1. obywatelem polskim poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
 2. cudzoziemcem zamierzającym wykonywać lub wykonującym pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  a) obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, 
  b) obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, 
  c) obywatelem państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
  d) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
  e) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 
  f) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
  g) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), 
  ha) posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  i) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 
  j) korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 
  l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcowi towarzyszącemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293);

 4. cudzoziemcem - członkiem rodziny obywatela polskiego, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;

Możesz zarejestrować się jako bezrobotny jeżeli spełniasz łącznie poniższe warunki:

 1. Posiadasz zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy na terenie działania Gdańskiego Urzędu Pracy* albo nie posiadasz żadnego meldunku stałego ani tymczasowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani innego państwa Unii Europejskiej i jednocześnie przebywasz na terenie działania Gdańskiego Urzędu Pracy*
 2. Jesteś osobą nie zatrudnioną i nie wykonuję innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia:
  a) w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
  b) w połowie wymiaru czasu pracy gdy jesteś osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy
 3. Nie uczysz się w szkole, z wyjątkiem osoby uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych,
 4. Ukończyłeś(aś) 18 lat i nie ukończyłeś(aś) 60 lat - kobieta lub 65 lat – mężczyzna.
 5. Nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności,
 6. Nie pobierasz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia szkoleniowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.
 7. Nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 8. Nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych.
 9. Nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
 10. Nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegam ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 11. Nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 12. Nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
 13. Nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywam kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
 14. Nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 15. Nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego.
 16. Nie otrzymałeś(aś) pożyczki lub jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 17. Nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
 18. Nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.
 19. Nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkolnego, o którym mowa w art. 70 ust 6.
 20. Nie rozpocząłeś(aś) realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub nie podpisałeś(aś) kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.).
 21. Nie jesteś zarejestrowany(a) jako bezrobotny w innym urzędzie pracy.
 22. Nie zostałeś(aś) pozbawiony statusu bezrobotnego w innym powiatowym urzędzie pracy w okresie ostatnich 120 dni, 180 dni ani 270 dni z powodu:
  • nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
  • niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego, realizację indywidualnego planu działania, udziału w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
 23. Nie zostałeś (aś) pozbawiony statusu bezrobotnego w innym powiatowym urzędzie pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
 24. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy nie rozwiązałeś(aś) stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, 60b ust. 2 oraz 60d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.).
 25. Nie otrzymałeś(aś) jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy lub nie otrzymałeś(aś) jednorazowej odprawy zamiast zasiłku socjalnego – przewidzianych w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych, przy czym nie upłynął okres, za jaki został wypłacony ww. ekwiwalent lub odprawa.

*teren działania Gdańskiego Urzędu Pracy obejmuje: Miasto Gdańsk oraz gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-04-29 12:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 32564
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzv542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0D542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZL542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaj542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgr542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxH542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMb542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Af542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStf542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gP542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl