Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aazAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYezAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • Informacje ogólne

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75 (patrz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem okresów karencji - art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.) jeżeli:

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 2. w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, (wyjątek stanowią osoby zwolnione z obowiązku opłacania Funduszu Pracy na mocy art. 104a-105 cyt. ustawy). W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie:

 • umowy agencyjnej lub
 • umowy zlecenia albo
 • innej umowy o świadczenie usług (do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), albo
 • współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca. (Wyjątek stanowią osoby zwolnione z obowiązku opłacania Funduszu Pracy na mocy art. 104b ust. 2 cyt. ustawy),

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, (wyjątek stanowią osoby zwolnione z obowiązku opłacania Funduszu Pracy na mocy art. 104b ust. 2 cyt. ustawy), przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) wykonywał pracę w:

 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • spółdzielni kółek rolniczych lub
 • spółdzielni usług rolniczych,

będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie:

 • poza Unią Europejską,
 • poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub
 • niebędącym stroną EOG, z którym Wspólnota Europejska podpisała umowę dotyczącą swobody przepływu osób,

h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, o których wyżej mowa, zalicza się również okresy:

1.    zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132);

2.    urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

3.    pobierania:
- renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1,
- renty szkoleniowej oraz
przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania:
- zasiłku chorobowego,
- zasiłku macierzyńskiego,
- zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub
- świadczenia rehabilitacyjnego,
jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

4.    niewymienione powyżej okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

5.    za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

6.    świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603);

7.    pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,

8.    sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.);

9.    pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.


Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których wyżej mowa, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa.


Okres pobierania zasiłku wynosi:

•    180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
•    365 dni dla - bezrobotnych:

 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego lub
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.


 Wydłużenie okresu pobierania zasiłku

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.


 Skrócenie okresu pobierania zasiłku - art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.):

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o:

 • okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • okres zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz
 • okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz
 • okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 cyt. ustawy (patrz. prawo do zasiłku dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów karencji).

Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.


 Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem okresów karencji - art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.):

1) Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia: propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; będzie pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:

 • o 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • o 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • o 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

W tym przypadku, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie ww. okresu, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji.

1a) Bezrobotny, który po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, będzie pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia niepodjęcia na okres:

 • o 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
 • o 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
 • o 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia.

W tym przypadku, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie ww. okresu, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji.

2) Bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie 90 dni od dnia rejestracji, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 90 dni.

Wyjątek stanowi porozumienie stron, które nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, które nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wówczas zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) przysługuje od dnia rejestracji.

3) Bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie 180 dni od dnia rejestracji, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 180 dni.

4) Bezrobotny, który otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. okres ekwiwalentu lub odprawy.

5) Bezrobotny, który otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. okres szkodowania.

6) Bezrobotny, który zarejestrował się w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie 90 dni od dnia rejestracji, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 90 dni.

7) Bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 cyt. ustawy otrzyma zasiłek dla bezrobotnych (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek do jego nabycia, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku) po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 180 dni.


Zasiłek na okres uzupełniający:

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia:

 • zatrudnienia,
 • innej pracy zarobkowej,
 • pozarolniczej działalności lub
 • uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięczniei zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia:
 • ustania zatrudnienia,
 • zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 cyt. ustawy (patrz skrócenie okresu pobierania zasiłku oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem okresów karencji).

Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku:

 •  powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, w tym poszczególnych dni w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także stawienia się i zwolnienia z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
 • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

Osoba bezrobotna, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia ustawowe przesłanki nabycia zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy – patrz prawo do zasiłku, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 cyt. ustawy (patrz skrócenie okresu pobierania zasiłku oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem okresów karencji.

 
Utworzono: 2012-08-02 10:13 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2019-08-13 09:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 34341
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNmeECwd3crDgYREsCpa_-bY2f735aw6UXRQkhkBWN_5w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaizAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMazAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AezAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStezAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOzAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2zAavw0XB7tTkBP4thJzgm-AmqIegOWohaNvdvSf1tKA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl