Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Zaświadczenia na telefon

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuspcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pspcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694spcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOspcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • Informacje ogólne

Zaświadczenia na telefon

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem zaświadczenia z Gdańskiego Urzędu Pracy

ZADZWOŃ

58 743-13-81 lub 58 743-13-87

Korzystając z usługi zaświadczenie na telefon zamówisz:

 • zaświadczenie o okresie rejestracji i pobieranych świadczeniach po 2005 roku
 • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 

PO ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY GDAŃSKIEGO URZĘDU PRACY z dokumentem tożsamości, parter, pokój 20, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę.OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Gdański Urząd Pracy informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez Urząd zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1827):

I. Nie podlega opłacie skarbowej:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
  f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147),
  i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
  j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
  Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
  k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
  l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2042);
 2. Dokonanie czynności urzędowej , wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno- spożywczymi; 
 4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w punkcie 3; 
 5. Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
 6. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób ,którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
 7. Wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynna ochroną przyrody.

II. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

III. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

W sprawach nie wymienionych wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli wskutek dokonanego przez nich zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zwany dalej” dowodem zapłaty”

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wysokość opłaty skarbowej od zaświadczeń wydawanych w celach innych niż wymienione w pouczeniu wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803,ul. Nowe Ogrody 8/12 Nr konta:31124012681111001038773935 lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12pok.265 (pn, wt,czw.-9.00-14.30 ,śr-9.00-15.30, pt.9.00-13.30 )

Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: „opłata skarbowa za zaświadczenie z GUP”


Utworzono: 2013-07-24 10:37 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-09 15:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10775
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMfMzDfTxjEy87zfD2kL7wmLjaOwTToTPJhd_nr9EWucw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzspcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0ApcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgopcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMpcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0pcsKUTcD_kDBUVySiP2CwcsF92Y_EczQC9iMYdllcpg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl