Aktualności

Własna firma to wciąż marzenie wielu Polaków. Jednak brak środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej sprawia, że ambitne plany w dalszym ciągu pozostają niezrealizowane. Kapitał na start można jednak łatwo pozyskać. W Gdańskim Urzędzie Pracy pod koniec września 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o jednorazową dotację na założenie firmy. GUP na ten cel pozyskał rekordową kwotę blisko 3,5 mln zł, dzięki temu swój pomysł na biznes będzie mogło zrealizować nawet 200 osób.

Dotacja? Jak ją zdobyć?

O środki finansowe mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP. Przyszły przedsiębiorca musi spełnić także przynajmniej jedno z dodatkowych kryteriów. W przypadku pań dotyczy ono jedynie wieku (minimum 30 lat), podobnie jest w przypadku panów, którzy jednak muszą dodatkowo legitymować się co najwyżej wykształceniem średnim bądź orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Na wsparcie w postaci dotacji będą też mogli liczyć panowie 30+, którzy wykażą 12 miesięczny okres bez zatrudnienia lub ukończyli 50. rok życia.

Jak to działa?

Proces uzyskania dotacji rozpoczyna się od wypełnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (druk dostępny jest na stronie urzędu: gup.gdansk.pl) i złożenia go w kancelarii GUP. Wypełniając dokumenty warto m.in. dokładnie opisać profil planowanej działalności oraz podjęte już przez nas działania na rzecz uruchomienia firmy.

O tym czy dany wniosek uzyska dofinansowanie decyduje liczba punktów uzyskanych podczas jego oceny. Szczegółowe informacje dotyczące liczby punktów oraz zasad ich przyznawania można znaleźć w Regulaminie (dostępny na stronie internetowej GUP). Osoby, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji w wciągu miesiąca otrzymają wnioskowaną kwotę, jednak nie wyższą niż 17 000 zł. Środki te będzie można przeznaczyć np. na częściowe zatowarowanie, zakup niezbędnego sprzętu lub promocję. Wsparcie finansowe będzie całkowicie bezzwrotne, o ile założoną działalność uda się utrzymać przez minimum rok.

Nabór

Na zgłoszenia od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji czekamy od 25 września do 6 października 2017 roku.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać: na stronie internetowej urzędu pracy (gup.gdansk.pl), bezpośrednio w siedzibie GUP (Gdańsk, ul. 3 Maja 9, Dział Programów i Obsługi Pracodawców, I piętro, pok. nr 113) lub telefonicznie (/58/ 732-53-69, 732-53-31, 732-52-25).

/ŁI/

ologowanie

 

 


 

 Szkolenie HR: Zarządzanie procesem rekrutacyjnym

Szkolenie profilowane z zakresu Zarządzania Procesem Rekrutacyjnym trwa 8 tygodni. Skierowane jest do osób twórczych, energicznych i lubiących wyzwania, które zainteresowane są pracą w sektorze HR i chcą związać się zawodowo ze środowiskiem korporacyjnym. Program szkolenia będzie realizowany dwuetapowo. Pierwsza część programu, trwająca od 16.10.2017 do 10.11.2017, zostanie przeznaczona na zagadnienia teoretyczne dotyczące m.in.: procesów rekrutacji i selekcji kandydatów, administracji wokół tychże procesów oraz kultury korporacyjnej. Część druga, praktyczna, odbywać się będzie w terminie 13.11.2017 – 12.12.2017 w siedzibie firmy Alexander Mann Solutions.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do projektu zapraszamy osoby zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Jest to wymóg konieczny. Pozostałe oczekiwania to:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • kreatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • zdolność szybkiego uczenia się.

Oprócz uzyskania nowych umiejętności dla uczestników przewidziane jest stypendium szkoleniowe, wynoszące ok. 950 zł/m (netto) oraz możliwość pokrycia kosztów dojazdu. Po pomyślnie zakończonym procesie szkolenia Alexander Mann Solutions Poland gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy.

Jak przystąpić do rekrutacji?

Aby wziąć udział w rekrutacji, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny oraz załączyć CV (w formacie .pdf). Aplikacje będą przyjmowane do 22.09.2017.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych będzie weryfikowana praktyczna znajomość jęz. angielskiego.

Więcej informacji

Anna Hardej
tel: /58/ 732 53 14
anna.hardej@gup.gdansk.pl


 Środki na własną firmę ponownie do wzięcia!

W dniach od 16 do 23 sierpnia 2017 r. w Gdańskim Urzędzie Pracy zostanie uruchomiony nabór wniosków o dotację na założenie własnej firmy.

Sierpniowa oferta GUP dotyczy jednak wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, które spełniają - zgodnie z założeniami uruchamianego programu Zintegrowana Inwestycja w Talenty - dodatkowe, wymienione niżej kryteria:

Kobiety, które ukończyły 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

Mężczyźni, którzy ukończyli 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP, po uprzedniej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Projekt umożliwia ubieganie się o 23 000,00 zł na założenie firmy. W ramach dofinansowania można pokryć koszt doradztwa związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej w wysokości do 2.000,00 zł.

 Więcej informacji:

Natalia Samorajczyk     
Doradca klienta     
Tel: /58/ 732-53-69     
natalia.samorajczyk@gup.gdansk.pl

Magdalena Kowalak     
Doradca klienta     
Tel.: /58/ 732-53-31     
magdalena.kowalak@gup.gdansk.pl

Marzena Budna     
Doradca klienta     
Tel.: /58/ 732-52-95     
marzena.budna@gup.gdansk.pl

Izabela Łuszczewska     
Doradca klienta     
Tel.: /58/ 732-52-25     
izabela.luszczewska@gup.gdansk.pl


Operator maszyn czyszczących. Nowe szkolenie w Urzędzie Pracy

Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór uczestników na szkolenie w zawodzie Operator maszyn czyszczących. Udział w rekrutacji mogą wziąć wyłącznie zarejestrowane osoby bezrobotne, w tym:

Kobiety, które ukończyły 30 rok życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

Program szkolenia:

W ramach zajęć uczestnicy szkolenia poznają zasady BHP, rodzaje obiektów oraz techniki i zasady sprzątania, środki chemiczne, a także dezynfekcyjne wykorzystywane w usługach sprzątających, nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji.

Dla kursantów przewidziane jest stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz możliwość pokrycia kosztów dojazdu na szkolenie. Po pomyślnym ukończeniu zajęć absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez organizatora.

Termin szkolenia:

III kwartał 2017 r.

Czas trwania szkolenia: 50 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z doradcą klienta: Małgorzatą Chrzanowską (58) 732 53 02


 We wrześniu kolejny nabór wniosków na KFS

Gdański Urząd Pracy uprzejmie informuje, że w terminie od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach limitu podstawowego oraz rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Wnioski należy składać w formie papierowej w kancelarii GUP, ul. 3 Maja 9, pok. nr 029, poziom -1 oraz w formie elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

1. Nabór wniosków w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego

Nabór skierowany jest do pracodawców, spełniających co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS, tj.:

W ramach limitu podstawowego można złożyć maksymalnie 2 wnioski.

2. Nabór wniosków w ramach rezerwy KFS

Nabór skierowany jest do pracodawców, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS (wymienionych w pkt 1) oraz równocześnie spełniają co najmniej jeden z Priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS, tj.:

W ramach środków rezerwy można złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Aktualne wnioski będą dostępne po 16.08.2017 r. na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy gup.gdansk.pl w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawco pamiętaj!

 1. Na każdy rodzaj i formę kształcenia należy złożyć oddzielny wniosek.
 2. Wnioski powinny być złożone co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia formy wsparcia wskazanej we wniosku;
 3. Wskazane działania, muszą rozpocząć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 4. Wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków z KFS w roku 2017 oraz Zasadami realizacji programów rynku pracy na rok 2017 .

Więcej szczegółów znaleźć można w zakładce poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.


Wstrzymanie naboru wniosków na refundację

Wstrzymanie naboru wniosków na refundację

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o przyznanie środków na refundację części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób poniżej 30. roku życia, od 24.07.2017 r. Gdański Urząd Pracy wstrzymuje przyjmowanie wniosków na ww. formę wsparcia.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja dotycząca kolejnego naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej GUP.


Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika zwróci mu nadpłacony podatek. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego.
 
Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.
 
Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (dostępny pod artykułem). Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.
 
Pamiętaj, aby w zeznaniu w części:
A - miejsce i cel składania zeznania w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta   zeznania”.
D - dochody / straty ze źródeł przychodów w kolumnie:
B  „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. Stypendium, 
F  „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.
 
Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (dostępny pod artykułem). Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego. Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.
 

Druki do pobrania

Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego


Sezon na pracę otwarty!

uczestnicy targach przechadzają sie wzdłuż boksów wystawienniczychPunktualnie o godzinie 12 rozpoczęła się kolejna edycja Letnich Targów Pracy Pomorza. Tym razem wakacyjnego zatrudnienia można było szukać 31 maja na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Na uczelnianym kampusie w targowych boksach zasiedli przedstawiciele renomowanych hoteli, popularnych restauracji oraz sklepów. Nowych pracowników poszukiwał m.in. Hotel Sheraton, Radisson BLU, Qubus oraz Rezydent. Wakacyjne etaty zaprezentował też Hard Rock Cafe, Burger King, Kemira, State Street Bank, a także Bioway i Stary Maneż.

Kogo szukali pracodawcy

Wakacyjne zajęcie najłatwiej było znaleźć w zawodach związanych z bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego. Najwięcej ofert pracy adresowanych było do kucharzy, recepcjonistów, barmanów, kelnerów i sprzedawców. Nie zabrakło także propozycji dla animatorów, ratowników wodnych, pracowników produkcji oraz personelu sprzątającego. Wśród wszystkich prezentowanych Szczególną popularnością gości cieszyła się jednak oferta specjalna, jaką była możliwość podjęcia pracy i współtworzenia jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce – Festiwalu Open’er. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Centrum Pracy Krótkoterminowej, które od wielu lat z powodzeniem zajmuje się prowadzeniem pośrednictwa pracy przede wszystkim w zakresie zatrudnienia sezonowego.

Na targach nowego pracodawcy poszukiwało około 1 500 osób. Zdecydowaną większość stanowiła młodzież: absolwenci szkół średnich, studenci oraz osoby, które dopiero co opuściły mury uczelni wyższej.

Nie tylko praca. Warsztaty i Aleja Rekrutacji

W trakcie wydarzenia można było spotkać się także z ekspertami i doradcami kariery. W ramach Alei Rekrutacji ponownie można było skonsultować swoje CV, przejść symulację rozmowy kwalifikacyjnej czy wykonać profesjonalne zdjęcie do swojego resume. Na chętnych czekały także tematyczne warsztaty, w trakcie których można było się dowiedzieć wszystkiego o tworzeniu skutecznych dokumentów aplikacyjnych czy planowaniu kariery zawodowej.

Ekspercka debata. Rynek pracy ma się dobrze

Równolegle prowadzony był ekspercki panel poświęcony sytuacji na lokalnym rynku pracy. W eksperckiej dyskusji udział wzięli dyrektorzy urzędów pracy: Joanna Witkowska (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku), Joanna Reszka (Powiatowy Urząd Pracy w Malborku) oraz Roland Budnik (Gdański Urząd Pracy). Zdaniem panelistów sytuacja na rynku pracy od dawna nie była tak dobra, jak obecnie.

- Obecnie w Gdańsku stopa bezrobocia wynosi 3,6 procent. To naprawdę doskonały wynik, nienotowany od wielu lat. Niższy wskaźnik po raz ostatni mogliśmy zaobserwować w Gdańsku w roku 1997 i 1998, czyli przeszło dwadzieścia lat temu – podkreśla dyrektor Budnik.

Dyskusję z bliska obserwowali pracodawcy działający w branży turystycznej, a także przedstawiciele lokalnych władz m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz Aleksandra Dulkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej.

Letnie Targi Pracy Pomorza zorganizował Gdański Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa, Pracodawcy Pomorza oraz Gdańska Organizacja Turystyczna.


Firmy otrzymają wyższe środki na zatrudnienie bezrobotnych. Rusza nowy program Zintegrowana Inwestycja w Talenty

Od 15 maja Gdański Urząd Pracy prowadzić będzie nabór wniosków o wsparcie w ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy. Nowością jest możliwość skorzystania nie tylko z wyższej kwoty dofinansowania, wynoszącej 21 000 zł, ale i ze specjalistycznego szkolenia, które podniesie kwalifikacje przyszłego pracownika. Wszystko to możliwe jest dzięki najnowszemu programowi Gdańskiego Urzędu Pracy – Zintegrowana Inwestycja w Talenty.

Warunki udzielenia wsparcia

Z refundacji doposażenia stanowiska pracy skorzystać mogą firmy planujące zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Gdańskim Urzędzie Pracy. Przyszły pracownik spełniać musi także dodatkowe warunki:

Kobiety, które ukończyły 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie maksymalnie średnie, 
 • wiek 50 lat i powyżej, 
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu;

Mężczyźni, którzy ukończyli 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie maksymalnie średnie, 
 • wiek 50 lat i powyżej, 
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Dotacją w ramach programu Zintegrowana Inwestycja w Talenty objętych zostanie 27 osób.

Dokumenty i wnioski

Dokumenty do pobrania (regulamin i wniosek z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) znajdują się w zakładce "Dla pracodawców i przedsiębiorców"

Więcej informacji

Monika Kornacka    
Tel: /58/ 732-53-63     
monika.kornacka@gup.gdansk.pl

Zintegrowana Inwestycja w Talenty realizowana jest ze środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ologowanie

Wersja standardowa