Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców » Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

lqDu_bfSymtiPbSwwmetQGYzB0BfCQVoReMofeonnMykG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

PKAAz1teIuOv3jpxSJ4NAjlnoLa8LCw9WyMfi2cN4aukG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

o_wsreRw2Z0Uo_RiRLLvTP1T3NG2JpfY6RqYHQPRuxqkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

Wj2IPJioAHHwA8iXpPF24BqnGC92qYbNKvl54CbYweCkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

-_GAFHDj5CHt1e3QrPmYQqN3k5At9skleS4AwphOFWekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

bntV8HZxvt2l-0slgpyS-afhu376xve8CLBNRIs1m1-kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

zpntQ66uo4fij7xkQ3frbW56KoGl-YBFGaiZ1PmXvgakG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

WMEs-vd5OROT0aRf1Kt76dXftzKdlpyrUZgnborGhZqkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

jOErjq3SlGIXkgwATVCkf0Fjy6lNrnYdD5LEbxiC1sukG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł brutto/miesiąc, minimalna stawka godzinowa w wysokości: 17,00 zł brutto/godzina

Informacje dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.           

Podmiot zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Materiały do pobrania

Ulotka dla pracodawców dot. zatrudniania obcokrajowców
Jak zatrudnić cudzoziemca. Informacje dla pracodawców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.pdf
Informacja dla pracodawców dot. USTAWY z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl

2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”

3. wybierz "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom"

4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy

5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij

Załączniki:

 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30

Załącznik należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

Przesłany wniosek drogą elektroniczną można:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • lub przesłać bez podpisu i e PUAPu. Wnioski złożone w ten sposób muszą zostać podpisane przy odbiorze przez podmiot powierzający pracę lub osobę do tego upoważnioną.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41

80-880 Gdańsk

88 1240 1268 1111 0010 4874 8389

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.

Prosimy o poprawne wypełnianie dokumentów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ opłata jest wnoszona w związku z ich złożeniem i nie podlega zwrotowi. 

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Terminy załatwienia sprawy

Gdański Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 5 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni. Po tym terminie pracodawca zgłasza się osobiście po odbiór oświadczeń bez wcześniejszego powiadomienia przez Gdański Urząd Pracy.

Zarejestrowane przez GUP oświadczenia odbiera się osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty, w godzinach 8:00-14:00, w pokoju 105 (I piętro), stanowisko nr 9, (proszę pobrać z automatu numerek F), po sześciu dniach roboczych od daty wysłania dokumentów.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia, może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie* .Odebrane oświadczenie należy przekazać cudzoziemcowi.

Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, na warunkach zgodnych z treścią oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie  powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 3. zakończeniu pracy przez cudzoziemca

Nowe udogodnienie

Pracodawca może ”powiadomić właściwy Powiatowy Urząd Pracy o zakończeniu pracy przez cudzoziemca wypełniając zamieszczony na stronie www.praca.gov.pl formularz. W tym celu należy wybrać na stronie głównej „Zatrudnienie cudzoziemców” „Powiadomienie o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń" i wybierając Urząd Pracy, w którym rejestrowano oświadczenie wypełnić formularz.

Można to zrobić także wysyłając informację poprzez naszą pocztę

Treść wiadomości powinna zawierać: dane personalne cudzoziemca, numer oświadczenia oraz datę rozpoczęcia bądź zakończenia pracy bądź informację o niepodjęciu pracy.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez  cudzoziemca podlega karze grzywny.

Urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak, niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

 Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego częci na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez agencje pracy tymczasowej do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

 Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2019 r. poz. 1845)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Pomierska Doradca klienta /58/ 743-14-56
Renata Kardasz Doradca klienta /58/ 743-14-16
Alina Krzyżanowska Doradca klienta /58/ 743-14-18
Magdalena Mroczek-Zdziebłowska Doradca klienta /58/ 743-14-19
Maria Dec Doradca klienta /58/ 743-14-13
Jolanta Kołakowska Doradca klienta /58/ 743-14-17

 Zobacz wideo - Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy czy zezwolenie na pracę?

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 5 ]
plik w formacie DOCX upoważnienie-oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 14-10-19 07:54 15.23KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 15.23KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ustawy 02-01-18 10:45 56.95KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.95KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter 02-01-18 10:44 56.19KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.19KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Załącznik nr 17 12-12-18 09:47 53.75KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 53.75KB) pobierz
plik w formacie PDF Klasyfikacja zawodów i specjalności 08-11-19 11:38 678.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 678.31KB) pobierz
Utworzono: 2016-07-22 09:35 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-16 08:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 36231
 • PgwXkUMINRYL82JEEKMF1MlCaRsWCW4VFtyQXcYx4yu9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • WvQjQT_EQ5jVzF9xI0iaLlEghsrT_6l5qD4o8ju66Hi9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • LRHEc33vt6ZAwmuJq1v_eoaS5NsFAvK9n4k989bXqYa9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • _y0FlkvZSfD70-SOrCl2Bg82ntrR2X5S1iiUstp2yy29_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 7fF36F_yDiuCjftR9tYRzwyth6tWZEuV1YyM80M5q_a9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 8nbuxU54qpjpJw3k5pAIohRDZwF2FzS9h6gmu-clr8a9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 9VnPVYpzyiw6dAKpyBnsIybiP0MlSiFEIKwDxL6Pjne9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • J7npp3dqn6zYKjp0af8DPRDXAT7ug0LEmrueXqy3dli9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • Lu1gZO7iGBRR-2td9Qkw5nq1RDj9mj6S2DZV6tSuOxm9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • LF9HqawEYwL6T48sRzip-eJ4zCOblbnhgM1QzqhEq-ekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • -W-jzF9-tCdVkhFjxqPUzO9JNHeVpQKrV9d7KOAYHdekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • cHkOxuvCgmZFteR0YhM6SBOObh7wPEhTAqxGJ3hk85mkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • c4cSbGOGNufT8ogYz6Opgwqv4rysXMr2_7k0EslsnvSkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • LID3Rc_rBKW-o2TcSk5_YH4wdL6oVxTtZTTfy-Qkxl2kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • qVd9pcHJuvlpjjn0HDdTmP-rujuNelA3kVBiuDC8aRikG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • 2lBgms8HA8dK1oCqhAJsYEYk2OqA8X7NgVQqReFvUjmkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • iZkpaV95L5ikO8XHBGQxcJK6WI1GyhMKTH6-cCxNXoKkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • J3SJZ_NxLOWkRZmWAsglSb3TC-vrDO_KyCbkl-JN0oikG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • XxAxwkzDAFJXf-9o236HHT6N6REdLBuQYgJ4vWENTP2kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • oZsV9Z5_6gekVM4U9P3QXHNAjyGk4qdcoHzmLP7iFPCkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

Projektowanie stron: IntraCOM.pl