Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców » Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

lqDu_bfSymtiPbSwwmetQGYzB0BfCQVoReMofeonnMykG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

PKAAz1teIuOv3jpxSJ4NAjlnoLa8LCw9WyMfi2cN4aukG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

o_wsreRw2Z0Uo_RiRLLvTP1T3NG2JpfY6RqYHQPRuxqkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

Wj2IPJioAHHwA8iXpPF24BqnGC92qYbNKvl54CbYweCkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

-_GAFHDj5CHt1e3QrPmYQqN3k5At9skleS4AwphOFWekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

bntV8HZxvt2l-0slgpyS-afhu376xve8CLBNRIs1m1-kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

zpntQ66uo4fij7xkQ3frbW56KoGl-YBFGaiZ1PmXvgakG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

WMEs-vd5OROT0aRf1Kt76dXftzKdlpyrUZgnborGhZqkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

jOErjq3SlGIXkgwATVCkf0Fjy6lNrnYdD5LEbxiC1sukG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł brutto/miesiąc, minimalna stawka godzinowa w wysokości: 14,70 zł brutto/godzina

Informacje dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.           

Podmiot zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl

2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”

3. wybierz "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom"

4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy

5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij

Załączniki:

 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30

Załącznik należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

Przesłany wniosek drogą elektroniczną można:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • lub przesłać bez podpisu i e PUAPu. Wnioski złożone w ten sposób muszą zostać podpisane przy odbiorze przez podmiot powierzający pracę lub osobę do tego upoważnioną.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 maja 9

80-802 Gdańsk

88 1240 1268 1111 0010 4874 8389

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.

Prosimy o poprawne wypełnianie dokumentów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ opłata jest wnoszona w związku z ich złożeniem i nie podlega zwrotowi. 

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Terminy załatwienia sprawy

Gdański Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 6 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni. Po tym terminie pracodawca zgłasza się osobiście po odbiór oświadczeń bez wcześniejszego powiadomienia przez Gdański Urząd Pracy.

Zarejestrowane przez  GUP oświadczenia odbiera się osobiście w godzinach 8:00-14:00, w pokoju 122 (I piętro), stanowisko nr 74, (proszę pobrać z automatu numerek Z), po sześciu dniach roboczych od daty wysłania dokumentów.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia, może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie* .Odebrane oświadczenie należy przekazać cudzoziemcowi.

Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, na warunkach zgodnych z treścią oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie  powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 3. zakończeniu pracy przez cudzoziemca

Nowe udogodnienie

Pracodawca może ”powiadomić właściwy Powiatowy Urząd Pracy o zakończeniu pracy przez cudzoziemca wypełniając zamieszczony na stronie www.praca.gov.pl formularz. W tym celu należy wybrać na stronie głównej „Zatrudnienie cudzoziemców” „Powiadomienie o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń" i wybierając Urząd Pracy, w którym rejestrowano oświadczenie wypełnić formularz.

Można to zrobić także wysyłając informację poprzez naszą pocztę

Treść wiadomości powinna zawierać: dane personalne cudzoziemca, numer oświadczenia oraz datę rozpoczęcia bądź zakończenia pracy bądź informację o niepodjęciu pracy.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez  cudzoziemca podlega karze grzywny.

Urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak, niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

 Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego częci na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez agencje pracy tymczasowej do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

 Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2019 r. poz. 1845)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Natalia Velhan Doradca klienta /58/ 732-53-53
Jolanta Kołakowska Doradca klienta /58/ 732-53-32
Alina Krzyżanowska Doradca klienta /58/ 732-52-09
Magdalena Mroczek-Zdziebłowska Doradca klienta /58/ 732-52-20
Danuta Wilczewska-Gostomska Doradca klienta /58/ 732-53-15
Renata Kardasz Doradca klienta /58/ 732-52-89
Maria Dec Doradca klienta /58/ 732-52-40
Magdalena Pomierska Doradca klienta /58/ 732-53-56
Marzena Niemiec Doradca klienta /58/ 732-52-47

 Zobacz wideo - Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy czy zezwolenie na pracę?

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 5 ]
plik w formacie DOCX upoważnienie-oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 14-10-19 07:54 15.23KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 15.23KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ustawy 02-01-18 10:45 56.95KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.95KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter 02-01-18 10:44 56.19KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.19KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Załącznik nr 17 12-12-18 09:47 53.75KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 53.75KB) pobierz
plik w formacie PDF Klasyfikacja zawodów i specjalności 08-11-19 11:38 678.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 678.31KB) pobierz
Utworzono: 2016-07-22 09:35 | Redagował: Zbigniew Gudyka 2019-11-08 11:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30660
 • PgwXkUMINRYL82JEEKMF1MlCaRsWCW4VFtyQXcYx4yu9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • WvQjQT_EQ5jVzF9xI0iaLlEghsrT_6l5qD4o8ju66Hi9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • LRHEc33vt6ZAwmuJq1v_eoaS5NsFAvK9n4k989bXqYa9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • _y0FlkvZSfD70-SOrCl2Bg82ntrR2X5S1iiUstp2yy29_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 7fF36F_yDiuCjftR9tYRzwyth6tWZEuV1YyM80M5q_a9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 8nbuxU54qpjpJw3k5pAIohRDZwF2FzS9h6gmu-clr8a9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • 9VnPVYpzyiw6dAKpyBnsIybiP0MlSiFEIKwDxL6Pjne9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • J7npp3dqn6zYKjp0af8DPRDXAT7ug0LEmrueXqy3dli9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • Lu1gZO7iGBRR-2td9Qkw5nq1RDj9mj6S2DZV6tSuOxm9_kGFU5_mlVgKs_LfuwVUQVH5zg0u1_PdOG8UKHTQqOs3HI6vSacQ1v0JK2Ieb2zzmCDGN7VFjY9FhnaaHIMH

 • LF9HqawEYwL6T48sRzip-eJ4zCOblbnhgM1QzqhEq-ekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • -W-jzF9-tCdVkhFjxqPUzO9JNHeVpQKrV9d7KOAYHdekG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • cHkOxuvCgmZFteR0YhM6SBOObh7wPEhTAqxGJ3hk85mkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • c4cSbGOGNufT8ogYz6Opgwqv4rysXMr2_7k0EslsnvSkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • LID3Rc_rBKW-o2TcSk5_YH4wdL6oVxTtZTTfy-Qkxl2kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • qVd9pcHJuvlpjjn0HDdTmP-rujuNelA3kVBiuDC8aRikG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • 2lBgms8HA8dK1oCqhAJsYEYk2OqA8X7NgVQqReFvUjmkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • iZkpaV95L5ikO8XHBGQxcJK6WI1GyhMKTH6-cCxNXoKkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • J3SJZ_NxLOWkRZmWAsglSb3TC-vrDO_KyCbkl-JN0oikG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • XxAxwkzDAFJXf-9o236HHT6N6REdLBuQYgJ4vWENTP2kG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

 • oZsV9Z5_6gekVM4U9P3QXHNAjyGk4qdcoHzmLP7iFPCkG3dhiw-UZsXGNvhZm1itKP_gi-iB5e_8yIHn3zI1l7a-yt9wSRrmXo7hp8GPmyaONTEWk5m1LIcHYNqNGxRB

Projektowanie stron: IntraCOM.pl