Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

drDgzBCIYGsaIniX-HfdVc-Zc5QVIQiGXB-a2QXBTBLPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

Cc_tpHaZIiraa6mTDeF9-firQ06KD0JvW5No-w-vnI7Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

E7ae-vQ_IdDi4ltClt3WlQtuu5npJK3HIB5Ik-TKhWTPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

7c-ay1UQP2vJ1h5oT5bY4uWkPhCQBxX0OYxuIMgLocTPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

FqeAAHaK2Bu_MkFrOL5fS-pQwyeUq_vh71TQNbjMqt_Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

uB7Nl3PrH0dduGoVlyLL6yTaHSWfuNSGeSjBbr4vWwHPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

0hFx5JfHZupirKq51H_ssQlcrlILdc0Gb0-uPJA8qSTPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

oNbgK9OwyJAP1O5-kcHdCJsIDiii-lIenIBRfupWEhXPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

2_R82JjkQ2TwrXeQeU27yp8YUoqUaYtFTNPBPyy2wQrPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • Informacje ogólne

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

 Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który

 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Opłaty

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową opłata wynosi 30 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek:

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, pok. 1.02

80-880 Gdańsk

88 1240 1268 1111 0010 4874 8389

  Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem).

Prosimy o poprawne wypełnianie dokumentów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ opłata jest wnoszona w związku z ich złożeniem i nie podlega zwrotowi.

Sposób postępowania

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
 2. wybierz „zatrudnienie cudzoziemców”
 3. wybierz „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową”
 4. z dostępnej listy urzędów wybierz Gdański Urząd Pracy
 5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij.

Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

UWAGA! Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży– w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; dla tych, którzy przebywają w Polsce;
 3. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy; ( pracodawca, ATP)
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 6. informację starosty, o której mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana ( zwolnieni obywatele 6 państw + rozporządzenie wojewody)
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku, gdy informacja starosty była wymagana; ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w  ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

i oświadczenie o niekaralności, które jest dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Obowiązki pracodawcy

 • przedstawienie w urzędzie dowodu wjazdu cudzoziemca i informacji o adresie zakwaterowania;
 • przekazanie jednego egzemplarza zezwolenia cudzoziemcowi;
 • zawarcie umowy pisemnej zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu, przedstawienia jej tłumaczenia na język zrozumiałym dla cudzoziemca ;
 • jeżeli podmiot zapewnia zakwaterowanie zawarcia odrębnej umowy dot. warunków zakwaterowania (art. 88w);
 • sprawdzenie dokumentu pobytowego cudzoziemca, zrobienie kopii i przechowywanie jej przez czas  wykonywania pracy;
 • zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia, jeśli jest to wymagane, jak w przypadku pracowników polskich, przestrzegania praw pracowniczych.

 Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór upoważnienia).

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Gdańsku.

Termin rozpatrzenia wniosku

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Gdański Urząd Pracy rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego poza granicami RP (procedura dwuetapowa)

I etap

 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia
 • Sprawdzenie wniosku
 • Wpis wniosku do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej

lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej)

 • Wydanie zaświadczenia o wpisie

 II etap

 • Uzyskanie przez cudzoziemca wizy oraz wjazd na teren RP
 • Złożenie przez pracodawcę oświadczenia o wjeździe cudzoziemca wraz z kopią paszportu oraz informacją o adresie zakwaterowania cudzoziemca
 • Wydanie zezwolenia na pracę sezonową na terytorium RP (w formie decyzji administracyjnej)

    dla cudzoziemca przebywającego w Polsce (procedura jednoetapowa)

 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia
 • Sprawdzenie wniosku
 • Wydanie zezwolenia na pracę sezonową (w formie decyzji administracyjnej)

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakichś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji odmownej ws. pracy sezonowej odbywa się osobiście w Gdańskim Urzędzie Pracy ul.3 maja 9, pok. 122 I piętro w godz.: 8:00 – 14:00. stanowisko 75.

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe, niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

 Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

  Podstawy prawne procedury

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349)

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2019 r. poz. 1845)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350).

Dokumenty do pobrania znaleźć można w sekcji Dokumenty do pobrania

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Mroczek-Zdziebłowska Doradca klienta /58/ 743-14-19  
Anna Szwedra Doradca klienta /58/ 743-14-22
Utworzono: 2017-12-29 10:45 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-01 08:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2751
 • e8smn7IfXr0dmNGDZ5D2Vg8s-npFY5BA2q06RCxpapKlsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • nx0hEogSvKlPvuGOTMGHy6CoDGY2HKiA-FvUePMRTB2lsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • 22WxCCbGxV8Hcg1iR66WDUvduo-3CubQ90j3ECTRB7ulsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • UqoTd5dmfOsEIuGXEQ4MNpta_nWS5p80x3ub-EFGTOelsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • swi7vQjiavBBlS_dqcw-xBg0_mPbn0NS-Ry_bpwWleqlsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • ZBHTV3nSWy-DqFr9gCdoHOuc2AJZeR8oobOR8iG08FelsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • bsV_KEpb55AThK_llHXctS1O9pILBohiqwJCgOI21ralsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • AhZmgCZAfNJ-1xCnCrCnvlom5t39TylmE2vzArI5OOalsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • 4mWeyuAM06XKz1XeVb9UtUgr7unU2Ixs5uWSx6fVflelsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • 3rSdfpj8RH7LpM9-O_ta25_2Z6lgy6r8P7iaIrrAwbHPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • YkMCurztyi2OnkbHMjmL_uYuT1y4Iu7bHp9CD4fSp_LPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • VyodWWEzlWSg_s20EIUrz2VKPEjM0s0owrpYxzwWuLjPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • tRVaZhx1cJlq3-UfpiRzNprzrCQ3TUAXf9lEl5AzuSvPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • FfYLz6iVndf5k_w81l-g3Aho35uUXWXPtYcnoJpqIKrPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • DxYomxyUBpZ2G8bCAUOKH88iEl3-MBcBbjLXCCx-cbXPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • eRQZxswLatHmwXygyzYhlJ6lAO9xV3vw4RmEtCVtRJnPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • LMpYTACXyLTEPEtfUxo1MllFlQQE5BzAEXQ7hJWFHovPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • TXd7Fj--HWDIhCHs2dgEjd6hvGkd0odLeYkzGGZvmFXPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • lAMb7eKXQa4eJd1VrhzooDytnj0N58duNU3VP6JsTrTPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • BXIFXce4Coj7wi-uCpEmnQEwhcoTn-MMrUx2gka9fZ7Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl