Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

zwbfOB451CavJGZknSh7synjScVlh2ME5YKHaE7Tcqq2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

mcEDWfVjjUPp-xTLlJm0pfp3ZYRAxFydHF3l-Ix12Oa2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

9cxyrZtbS3UqQBf_mZpI-ejdsSJQ70U1o7VuUWQEJ-e2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

ukrhL6fKbP720TkE-8wSoSkil23DajlE-ZY-_fO9OJW2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

U2HwzEhGaPgN7NyPs9bXVL6pEvx9zAdL-TMhfBlNDVO2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

rHweFiwSzaCTJPXTYwYhN6XIZAbFNdZFXb1Xt1xa09K2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

-kzQcVUhPG3wh1P16gv07BnVzODh7m3bGXS3M3xsvg-2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

DXX7p3falstz3VxrAL7s6cU_hEEX4cF8swz8skymZv-2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

xOfYUePrYJ25SIqYOUN7UTCi09MUHiXEz_gmZOZMn_u2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • Informacje ogólne

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe - zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192) w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

    10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
    10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
    30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".

Liczby odnoszące się do pracowników obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Zgodnie z art. 2. ww. ustawy

Krok 1.

Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. (art. 2. ust.1.)

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia tych organizacji w zakresie przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. (art. 2. ust.7.)

Konsultacja dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. (art. 2. ust. 2.)

Krok 2.

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości. (art. 2. ust. 3.)

Krok 3.

Pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom. (art. 2. ust. 6.) W przypadku gdy firma posiada oddziały w innych miastach i zwolnienia również obejmują pracowników tych oddziałów, pracodawca ma obowiązek przesłać w/w informacje do wiadomości pozostałych powiatowych urzędów pracy do których mogą zgłosić się zwolnieni pracownicy.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy

Krok 4.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa z art. 2 ust. 3 pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie.(art.3 ust. 1)

W porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. (art.3 ust. 2).  Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241 25a Kodeksu pracy. (art.3 ust. 3)

Jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia zgodnie z ust. 1 i 3, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe. (art.3 ust. 4)

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. (art.3 ust. 5)

Zgodnie z art. 4. ww. ustawy

Krok 5.

Pracodawca - po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 - zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. (art. 4 ust. 1)
Kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym. Zakładowe organizacje związkowe mogą przedstawić właściwemu powiatowemu urzędowi pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia. (art. 4 ust.2)
Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe przepis stosuje się odpowiednio do przedstawicieli pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. (art. 4 ust. 3)
W razie zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego zawiadomienie, o którym mowa w art.4, jest wymagane, gdy z takim wnioskiem wystąpi właściwy powiatowy urząd pracy. (art. 4 ust. 4)

Zgodnie z art. 6. ww. ustawy

Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zgodnie z art. 4 zawiadomienia, na piśmie właściwego powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane - nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia lub spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3. ust. 4 lub 5. (art. 6 ust.1)

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane - nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia lub spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5. Nie dotyczy to przypadków rozwiązania z pracownikami stosunków pracy w razie zakończenia działalności pracodawcy w skutek prawomocnego orzeczenia sądowego.

Dodatkowa informacja dla pracodawcy

Informujemy, że zgodnie z art. 70 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.). Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności

 •     pośrednictwa pracy;
 •     poradnictwa zawodowego;
 •     szkoleń;
 •     pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. (art. 70 ust. 2). Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. (art. 70 ust. 3)
Program może być finansowany:

 •     przez pracodawcę;
 •     przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
 •     na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. (art. 70 ust. 4)

Ważne

W celu usprawnienia przebiegu informacji pomiędzy pracodawcą a Gdańskim Urzędem Pracy poza informacjami zawartymi w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015r., poz. 192) prosimy również o podanie w piśmie numeru REGON, NIP, EKD lub PKD, informacji o zasięgu zwolnień grupowych czy obejmują tylko Miasto Gdańsk i/lub powiat gdański czy dotyczą całej Polski czy tez wybranych województw lub miast oraz danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za proces zwolnień grupowych w Państwa przedsiębiorstwie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Programów i Obsługi Pracodawców.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz 1065, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dorota Łosińska Doradca klienta biznesowego /58/ 732-52-34

 

Utworzono: 2012-08-02 09:05 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2019-04-15 13:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3997
 • vPWCyTxdrX30gp4PYKG8YBIEjNHsn15xFcw-SrdRvKM0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • 4jM7QXQbEeNpD5YGjN__pEeII9kgkOhPQBLBL_lLrdw0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • aPtsjvlCkzvs_ejrdZBPCdtAWOORWyNYthIYWtYgGcg0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • fpFiIwzFxcSRsD71rD0cUAlASAxDldK1TijSeBSMqYw0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • uBoVUxUKzgpmQ7B-uBbyna_WitGMXOVhEmZSOlkk0Z00s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • _0R-B4tp_C39vZQo8kCAKDO4Z3shUmBgrodqWzrniOg0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • wBejit8Q5Vjv9PpJuXWWczZXJMlsDeAtxoJpC97vTFM0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • 9JsH1pwL3g6fAO7CUvReaZW13iasEDAnVjwNNgBX5pQ0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • zbWerGeiqmoysGs7rFohmEFcyOPqmoTbgUrRsGFFtEI0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • u8n2W6ARCKJo1EVB2xPbeIhlGm4O15Zl2aK11UzZz0G2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • 41PAKBwYMpP_Hmji1K83lZG2qYVsQWuVEQTC95huLm62HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • aj_tSJt6ubkld2hJNtGCj2c7Th1BC_fX9sevvfXzMVq2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • zwGUXFezc2Mig8cW6A6y3idVodoCDSNrc--ncHL_4du2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • 77Cx-lJvMBWeoKQZUJv-VJIuOwV08SL_sasR_lf6U3K2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • HOOQusOYU3PzLXN1xwVQwqah31WHcELdER9NvNBQuWK2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • ytCIKzUgyfzHnSJoSquvuLRaAiW3ON7Ij5dB6rYTaEK2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • TU7QksSMqo34ByWiPcCUCI2VPfFH-Bc8lVmxlO65XZO2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • TYtJ6T9UCZuXhVh_Pj8PwoBOeEkJignW8sxW-8BSPz-2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • oqq2pQJaDUIy5Y_daUPO0A6FT_iF3XUnKh4CCclymP-2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

 • 3YhKx30xQcVhSJ9tyBHi1E3SB8TCYD121haKKGwkTxG2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl