Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych » Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

zwbfOB451CavJGZknSh7synjScVlh2ME5YKHaE7TcqpHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

mcEDWfVjjUPp-xTLlJm0pfp3ZYRAxFydHF3l-Ix12OZHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

9cxyrZtbS3UqQBf_mZpI-ejdsSJQ70U1o7VuUWQEJ-dHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

ukrhL6fKbP720TkE-8wSoSkil23DajlE-ZY-_fO9OJVHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

U2HwzEhGaPgN7NyPs9bXVL6pEvx9zAdL-TMhfBlNDVNHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

rHweFiwSzaCTJPXTYwYhN6XIZAbFNdZFXb1Xt1xa09JHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

-kzQcVUhPG3wh1P16gv07BnVzODh7m3bGXS3M3xsvg9HvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

DXX7p3falstz3VxrAL7s6cU_hEEX4cF8swz8skymZv9HvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

xOfYUePrYJ25SIqYOUN7UTCi09MUHiXEz_gmZOZMn_tHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • Informacje ogólne

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Gdańskim Urzędem Pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.
Zgodnie z Zasadami realizacji programów rynku pracy na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:
a) były zatrudnione lub wykonywały inna pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy);
b) są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
c) zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.
Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

Warunki refundacji:

UWAGA! Okres refundacji dla umów zawieranych w 2017 roku Gdański Urząd Pracy ustala na 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia (zgodnie z obowiązującymi Zasadami realizacji programów rynku pracy)

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy 3 miesiące
do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy 6 miesięcy
do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do 50%* lub
do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
Bezrobotni powyżej 50. roku życia o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.

Refundacja dokonywana jest na podstawie wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia oraz imiennymi raportami miesięcznymi sporządzanymi zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Preferowani będą pracodawcy/przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.

Ilość umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.

W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 100 osób bezrobotnych.

Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa     pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa (niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)
ograniczenia kwotowe*:
- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
kumulacja
Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (WE) (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

* Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych.

"Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
 
Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz 1065, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (WE) (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta /58/ 732-52-49
Kamila Rosińska Doradca klienta /58/ 732-52-55

 

Utworzono: 2012-08-02 09:10 | Redagował: Iwona Romanowicz 2017-06-06 09:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5491
 • 1i4z0C4cyOJHtg9atDU7FyzG83rOVIE-7TDxLLEBO_5sk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • -lKm_oPx-plOZ4LBVhvia5pKqbMk43c_n6pDvGpFnghsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • mhW5T5InSFNx0RdguKaGP-gqw8UeLjt-sbqc7vI1WUpsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • -SHF9A2jSpCP5hZvenLhPTPEis1hUnacVObaR8YnkC9sk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • 3jZdt-Cj8uRUIgFEgqi5M3oO_kdVkKUWRDbLRoYpaaVsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • nK7wDm08Xpa_1f5W5VwfIYjZ4egitqymbQqyAiaYeNdsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • OIL-H9tDtGFJdkIukBMmCulCz7TuVnG0leGHoa92xhBsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • 71IsdpCdcdM0kR0H1QhmX34a7kCf9nQwwgdWjxebZINsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • 0lXdv6B6fpCzuGrCGr1qSYSgtal_Ym4sx_BFXQ0JBZZsk0Jy5gWcsU4hFd_dhh-NPs_NgadFo-ASJxtmdDhl6r0nG2xmcgb8-oNNf0bz_sj2pzOGA_I0YSqeT3b1GmNY

 • u8n2W6ARCKJo1EVB2xPbeIhlGm4O15Zl2aK11UzZz0FHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • 41PAKBwYMpP_Hmji1K83lZG2qYVsQWuVEQTC95huLm5HvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • aj_tSJt6ubkld2hJNtGCj2c7Th1BC_fX9sevvfXzMVpHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • zwGUXFezc2Mig8cW6A6y3idVodoCDSNrc--ncHL_4dtHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • 77Cx-lJvMBWeoKQZUJv-VJIuOwV08SL_sasR_lf6U3JHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • HOOQusOYU3PzLXN1xwVQwqah31WHcELdER9NvNBQuWJHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • ytCIKzUgyfzHnSJoSquvuLRaAiW3ON7Ij5dB6rYTaEJHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • TU7QksSMqo34ByWiPcCUCI2VPfFH-Bc8lVmxlO65XZNHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • TYtJ6T9UCZuXhVh_Pj8PwoBOeEkJignW8sxW-8BSPz9HvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • oqq2pQJaDUIy5Y_daUPO0A6FT_iF3XUnKh4CCclymP9HvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

 • 3YhKx30xQcVhSJ9tyBHi1E3SB8TCYD121haKKGwkTxFHvgmUcqMHG8BEMtkgNQ1yhFlcNSozXp0ZVqSPVIWcbwDCYQ1M7jKT1cZ-1pwOe70-jv-aSl8joRos98NJ7gHn

Projektowanie stron: IntraCOM.pl